Studie kopplar telemedicin till bättre behandling av sömnproblem

En brittisk studie kopplar ihop psykiska besvär och sömnproblem samt pekar ut telemedicinsk behandling som en effektiv väg till hjälp. Det framgår av en artikel skriven av Eric Wicklund som publicerades på M-health intelligence hemsida den 13 september.

I en studie av 3 755 collegestudenter konstaterades det bland annat att internetbaserad kognitiv beteendeterapi är billigare och enklare att få tillgång till än traditionell behandling. Den ger dessutom likvärdiga resultat när det kommer till att behandla insomningsproblem, paranoia och hallucinationer. När det gäller behandling av depressioner och ångest var förbättringar små till medelstora. Dock kan man konstatera att genom att behandla sömnbesvär kan man komma åt även många andra, svårare mentala ohälsotillstånd. 

Sömnsvårigheter är ett ökande problem och vinsterna av att behandla dem är många. Det visar ytterligare en stor studie som gjorts genom ett samarbete mellan flera engelska universitet och som nämns i artikeln. Forskarna konstaterade bland annat att behandling av insomningsproblem kraftigt minskar mängden psykotiska upplevelser hos de undersökta personerna.

Dessutom visar studien att det kan vara lättare att komma intill patienter med andra psykiska problem genom att fokusera på insomningsproblemen, då dessa inte är lika tabubelagda. Genom att börja med att behandla sömnproblemen, kan man få stora positiva effekter även på den övriga psykiska ohälsan.

Ny lag i Texas blir vändpunkt inom telemedicinen

Texas guvernör Greg Abbott skrev nyligen på en lagändring som gör det lättare för vårdgivare att erbjuda patienter telemedicinska tjänster.

Genom en lagändring kan nu läkare i staten Texas etablera kontakt med patienter som de inte träffat i verkligheten, vilket de tidigare varit tvungna till. Texas var den sista staten i USA som hade detta krav. Det finns dock fortfarande vissa begränsningar kring telefonbaserad läkarvård i Arkansas och Idaho.

Lagändringen gläder framförallt telemedicinföretag som nu kan utveckla sina verksamheter i Texas fullt ut. Företaget ”Teladoc” som varit involverade i en sex år lång juridisk tvist som rör konkurrenslagstiftning, är extra glada över lättnaden i lagen som nu gör att tvisten kan avslutas. Den nya lagen är också positiv för de boende i Texas, särskilt de som bor lantligt. Många av dem har tidigare haft svårt att få tillgång till kvalificerad vård. 

 

App mot droganvändning kan vinna stort pris

En nya app, från University of Wisconsin, som hjälper användarna att komma till rätta med drogmissbruk, är finalist i en stor tävling där skaparna har möjlighet att vinna 100 000 dollar.

Appen som kallas A-CHESS, erbjuder användarna ett forum där de kan kommunicera med andra drogmissbrukare som håller på att återhämta sig. Den har också en ”panikknapp” som larmar vänner eller familj om personen känner ett starkt behov av att ta ett återfall. Dessutom har den en GPS som ska hjälpa användaren att hålla sig borta från ”riskfyllda” områden som till exempel barer. Spel för att distrahera, meditationsmusik och information om drogmissbruk finns också i appen.

A-CHESS blev utvald till en av sex finalister av 500 sökande till ”Harvard Innovations in American Government program”. En uttagning som får stor nationell uppmärksamhet då myndigheter både på statlig och lokal nivå använder finalisternas idéer för förändringsarbete.

Den stora fördelen med appen i den här typen av behandlingar, har forskarna vid University of Wisconsin kommit fram till, är den stora tillgängligheten både under själva behandlingen och i efterhand när man ska upprätthålla drogfriheten.

 

Vårdgaranti även för e-hälsa

Vårdgarantin ska gälla även digital tillgänglighet framöver – det framgår av Stockholms läns landsting budgetförslag för 2018. Det betyder att alla patienter ska garanteras att kunna kontakta vården digitalt och via nätet.

I den styrande landstingsalliansens budgetförslag läggs stor vikt vid att vården ska vara mer lättillgänglig och att patienterna ska kunna möta den på sina egna villkor. Det innebär bland annat att man ska ska stödja mötet mellan patienter och vården genom till exempel e-hälsotjänster.

I förslaget framhålls att den nuvarande vårdgarantin ska gälla även för digital vårdkontakt och att utbudet av e-tjänster inom 1177 Vårdguiden ska utvecklas under 2018. Det ska bli möjligt att skicka bilder och text till telefonrådgivningen. En app ska också utvecklas för Vårdguidens inloggade e-tjänster för att ge bättre möjlighet till säker kommunikation, få påminnelser och boka tider till exempel. Den nya appen ska också innehålla en digital vårdnavigator, där patienten bland annat ska kunna hitta rätt vårdgivare och se kötider. 

Budgetförslaget kommer att tas upp för debatt och beslut i landstingsfullmäktige den 13-14 juni 2017.

Krafig ökning av telemedicinska tjänster

Mellan 2014 och 2017 har användandet av telemedicinska tjänster inom hälsovården ökat från 54 procent till 71 procent. Den största andelen stod psykiatrin för.

Undersökningen som gjorts av HIMSS Analytics, visar att telemedicinska tjänster är mer använda bland slutenvårdspatienter än hos öppenvårdspatienter. Det framgår av en artikel på ”mhealthintelligence.com” den 28 april 2017.

Den populäraste formen av telemedicin är den så kallade ”hub-and-spokemodellen”. Bland slutenvårdspatienterna stod den för 59,6 procent av användandet och hos öppenvårdspatienterna för 44,9 procent.

Med hänsyn tagen till medicinsk disciplin, svarade psykiatrin för 21 procent av telemedicinanvändningen, barnsjukvård hamnade på plats två med 20 procent och allmänmedicin på plats tre med 13 procent.

Fler patienter online än live

Telemedicin vanligare än personliga möten

Det amerikanska hälsonätverket ”Kaiser Permanente” träffar fler patienter online än ansikte mot ansikte. Under 2015 skedde 52 procent av deras patientkontakter via nätet. 

Av de nära 110 miljoner patientkontakter som Kaiser Permanente hade under 2015 var nära 59 miljoner uppkopplingar via onlineportaler, virtuella besök eller användningar av deras hälsoapp. Detta är en betydelsefull milstolpe inom telemedicin då det är första gången som ett stort hälsosystem rapporterar att de har fler telemedicinska möten än ansikte-mot-ansiktekontakter. Detta framgår av en artikel som publicerats på ”mhealthintelligence.com” den 11 oktober 2016.

Där redogörs även för att i en undersökning gjord vid University of Missouri School of Medicine från 2015, var 80 procent av såväl deltagande personal som patienter nöjda med den vård de kunde erbjuda via videosamtal. Bland annat framhålls att patienterna slipper resa långt, som en stor fördel.

Mobilapp effektiv för att främja barnhälsa

En genomgång av 37 studier kring hälsoinsatser för barn och ungdomar genom mobilappar, har visat att de har god verkan både när det gäller förbättring av sjukdomar och hälsosamt leverne. 

De 37 studierna omfattar totalt nära 30 000 deltagare under 18 år beskriver Christina Mattina i en aritkel som publicerades på AJMC.com den 21 mars 2017. Effekterna visade sig vara vitt skilda mellan de olika insatserna, även om de sammantaget var ”små men signifikanta”. När föräldrarna var delaktiga i behandlingsinsatsen gav de emellertid mycket större effekt. Övriga variabler såsom ålder, bostadsort eller typ av sjukdomstillstånd till exempel, visade sig dock inte ha lika stor påverkan vilket man tolkar som att den här typen av appar kan vara användbara för väldigt varierande målgrupper. 

Forskarna som genomfört undersökningen vill fortsättningsvis se mer forskning kring vilka mekanismer det är som gör att vårdnadshavarnas delaktighet har så stor påverkan. Likaså vill man se vad det kan ha för effekt att till exempel låta även skolor bli delaktiga. Sammantaget menar dock forskarna att mobilappar kan vara ett praktiskt hjälpmedel för att främja hälsa bland barn och ungdomar.

 

Länk: http://www.ajmc.com/newsroom/mobile-app-interventions-can-effectively-change-pediatric-health-outcomes

Länk: http://www.ajmc.com/newsroom/mobile-app-interventions-can-effectively-change-pediatric-health-outcomes

Konsultationer via nätet minskar väntetider till specialister

Ett treårigt pilotprogram i Los Angeles som hjälper primärvårdsläkare som ska remittera patienter till specialister, har kraftigt minskat väntetiderna till specialistvården. 

Genom en online tjänst är det möjligt för läkarna att konsultera medicinska specialister via nätet innan de remitterar patienterna vidare och på så sätt avgöra om en remiss är nödvändig. Studien visar att 25 procent av patienterna vars fall gått igenom programmet har fått sina problem lösta utan att ha behövt träffa en specialist. Dessutom sjönk den genomsnittliga väntetiden för att få träffa en specialist med 17,4 procent.

Förutom att antalet konsultationer har ökat kraftigt under testperioden och att väntetiderna har kunnat kortas avsevärt, har antalet patienter som får tid hos en specialist inom 30 dagar ökat från 24 procent till 30,2. Tidigare kunde en del patienter få vänta så länge som nio månader på en tid.

Många som provar telemedicin blir frekventa användare

I en nyligen genomförd undersökning som gjorts av Excellus Blue Cross, en av New Yorks största hälsoförsäkringsbolag, framgår det att 80 procent av de svaranden som använt sig av telemedicin rankar sina upplevelser som ”väldigt bra” eller ”utmärkt”. Många av dem visar sig också bli frekventa användare.

Undersökningen som gjordes med 2 000 användare av företagets eget telemedicinprogram visar att en fjärdedel av de svarande tänker använda sig av telemedicintjänster även i framtiden, lika många tror inte det och hälften har ännu inte bestämt sig.

De svaranden som använt sig av eller känner till telemedicin, rankar ett verkligt möte med sin doktor högst och ett möte via webben med samma doktor som andrahandsalternativ om de råkar ut för en mindre medicinsk åkomma. Att vända sig till närakuten eller få ett telemedicinskt möte med en okänd läkare rankar de som tredje och fjärde alternativ. Ett besök på en akutmottagning är sistahandsalternativet.

Ytterligare några resultat som slogs fast i undersökningen:

  • Ju yngre patienter, desto större tendens att använda telemedicin.
  • 85 procent av dem som svarat anger att det är möjligheten till att snabbt få en tid som gör att de väljer telemedicin.
  • 60 procent av patienterna utan arbete kan tänka sig att använda telemedicin. Bland de som har arbete är det 47 procent och bland dem som är pensionerade är siffran 50 procent.

Länk: https://www.internethealthmanagement.com/2017/03/03/blue-cross-survey-says-many-try-telehealth-become-frequent-users/

Nato är redo att sätta upp telemedicinsk plattform

Ett treårigt Nato-projekt för att skapa en telemedicinsk plattform för internationella katastrofer är slutfört. Nu är Nato redo att skicka iväg utrustningen som är stor som en resväska, till stridszoner eller katastrofplatser överallt i världen.

Utrustningen är tänkt att komplettera all den hjälp som olika länder sänder till drabbade platser och minska en del av de hinder som långa avstånd medför. Den kan ge tillgång till avancerad medicinsk hjälp även på de mest avlägsna platser. Personal på plats kan via tekniken få kontakt med medicinsk expertis både i sina egna hemländer och på andra platser i världen. Genom att använda den telemedicinska utrustningen kan man också minska antalet personer som skickas till katastrofplatser.

Utrustningen har bland annat testats på plats i Kiev, Ukraina och har stort stöd såväl politiskt som bland forskare och andra experter.

Länk: http://mhealthintelligence.com/news/nato-ready-to-deploy-telemedicine-platform

Samarbete med KBT Psykologerna och Eyra Fysio

Psykolog och psykiater via videolänk (videobesök)

Fr.o.m. 27 april 2017 har vi nöjet att tillsammans Eyra Fysio och KBT-Psykologerna kunna erbjuda personer som bor i Borås-trakten och vill ha hjälp att hantera ångest, stress, depression, tvångssyndrom eller liknande problematik psykiatriska och psykologiska tjänster via videolänk.

Tack vare möjligheten till distansbehandling får man tillgång till evidensbaserad vård som annars bara finns att tillgå på ett fåtal ställen i landet - och väntetiderna är korta!

Till en början kommer det att finnas tider att boka på torsdagar

För mer information och/eller tidsbokning, kontakta Daniel Wallsten på daniel.wallsten@kbtpsykologerna.com

Läs mer om hur distansbehandlingen fungerar på: https://psykonline.se/

 

Fler vill ha telemedicin

En undersökning som nyligen genomförts av Accenture visade att 78 procent av patienterna vill ha bättre tillgång till såväl telemedicin som e-hälsa och att deras vårdkontakter ska erbjuda dessa tjänster.

I undersökningen som det berättas om i ett nyhetsbrev från Patient Engagement HIT 9 februari 2017, har 78 procent av de 1 500 vuxna tillfrågade svarat att de är intresserade av att ha tillgång till telemedicinska lösningar i sjukvården och 77 procent svarade att de gärna skulle använda digitala tekniker för att hålla koll på hälsoindikatorer såsom blodtryck och glukosnivåer. Av de tillfrågade sa 70 procent att de skulle använda telemedicin i ickeakuta ärenden som ont i halsen eller eksem. Trots det stora intresset visade dock undersökningen att endast 21 procent av patienterna hade blivit erbjudna telemedicin. Undersökningen visar också på den stora ekonomiska vinsten av att använda telemedicin och när det gäller USA pratar man om besparingssummor på upp till 7 miljarder kronor årligen.

En annan studie genomförd av American Well visar att en av fem patienter kan tänka sig att byta vårdgivare för att få tillgång till telemedicintjänster. Detta är en kraftig ökning från senaste undersökningen som utfördes 2015. De som är mest benägna att byta är personer i 35- till 44-årsåldern med barn. Även 60 procent av personerna med kroniska sjukdomar ville ha större tillgång till telemedicin för att lättare få kontakt med vården.

 

Ontario satsar mer pengar på telepsykiatri till unga

I Ontario, Kanada får barn och ungdomar större möjligheter att få kontakt med psykiatrin på ett lättare sätt genom att man utökar tillgången till telefon- och videotjänster.

I en artikel som publicerades på provinsen Ontarios officiella hemsida den 25 januari 2017, berättas det om att myndigheten skjuter till ytterligare pengar till det internetverktyg som ”Kids Help Phone” erbjuder barn och ungdomar genom en app som kan användas på smartphones, surfplattor och datorer.

Ontario har också förstärkt sina telepsykiatritjänster med utökade resurser så att det är lättare att få tillgång till videokonsultationer (videobesök). När satsningen är i full gång kommer kapaciteten att vara upp till 4 000 konsultationer per år.

 

 

Deprimerade militärer fick lika bra hjälp av videosamtal som av personliga samtal

Amerikanska forskare har undersökt hur bra telemedicin fungerar som hjälp för deprimerade militärer i förhållande till traditionell behandling. Studien visade ingen skillnad mellan resultaten i de båda grupperna.

Undersökningen är utförd vid National Center for Telehealth and Technology i samarbete med Joint Base Lewis-McChord, Washington och Veterans Affairs Portland Health Care System, Portland, Oregon. För studien rekryterades 120 amerikanska militärer och veteraner som lottades till två grupper där båda fick åtta behandlingstillfällen mot depression – den ena via videosamtal och den andra i traditionella möten ansikte mot ansikte. Uppföljningar gjordes av alla patienter vid ett par tillfällen under behandlingstiden.

Båda grupperna blev avsevärt bättre både när det gällde känslan av hopplöshet och depressiva symptom. Likaså blev resultaten likvärdigt goda när det gällde hur nöjda patienterna var med den behandling de fått.

Ref: David D. Luxton; Larry D. Pruitt, Amy Wagner, Derek J. Smolenski, Michael A. Jenkins-Guarnieri and Gregory Gahm. Home-Based Telebehavioral Health for U.S. Military Personnel and Veterans With Depression: A Randomized Controlled Trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology. Online First Publication, September 5, 2016.

Videosamtal lika verksamma på depressioner som verkliga möten

Forskare vid University of Sao Paolo i Brasilien har studerat hur väl videosamtalsvård av deprimerade patienter fungerar i förhållande till traditionell öppenvårdsbehandling. Resultaten är mycket positiva och forskarna drog slutsatsen att videosamtal kan vara en lämplig behandlingsform och lika välfungerande som personliga möten för deprimerade patienter.

Totalt delades 107 patienter upp i två jämnstora grupper med hänsyn tagen till var de bodde. Den ena gruppen fick personliga samtal på sjukhuset en gång i månaden och den andra gruppen hade videosamtal hemifrån med en psykiatriker med samma intervall. Båda grupperna hade också personliga uppföljningsmöten ett par gånger under undersökningstiden.

I studien undersöktes till exempel hur depressionens svårighetsgrad förändrades, patienternas nöjdhet med behandlingen, hur den terapeutiska relationen fungerade och hur många som stannade kvar i behandlingen under hela undersökningstiden. Resultaten visade att båda grupperna fick en avsevärd förbättring av depressionen under de tolv månader som studien pågick. I videosamtalsgruppen var det dock en lägre andel som återföll till en svårare form av depression. I övrigt var resultaten likvärdiga i de båda grupperna förutom när det gällde hur många som hade fallit ur undersökningen efter sex månader. Då var resultaten mycket högre för dem som hade personliga möten.

Ref: Ines Hungerbuehler, Leandro Valiengo, Alexandre A Loch, Wulf Rössler, Wagner and F Gattaz. Home-Based Psychiatric Outpatient Care Through Videoconferencing for Depression: A Randomized Controlled Follow-Up Trial. JMIR Mental Health 2016, volume 3.

 

Telepsykiatrisk jourverksamhet stödjer sjukhus i USA

Genom ett nytt samarbete med InSight Telepsychiatry erbjuder Billings Clinic, det största sjukhuset i Montana, USA, telepsykiatrisk hjälp till sina akut- och slutenvårdspatienter för att försäkra sig om att de har tillgång till rätt vård dygnet runt. Tanken är att det ska korta väntetiderna och ge snabbare hjälp. Detta framgår av en artikel på internetsidan PRWeb den 19 januari 2017.

Samarbetet gör att sjukhuspersonalen får tillgång till psykiatriker som kan göra psykiatriska utvärderingar, uppföljningar och medicinska konsultationer genom videosamtal på distans, mellan klockan 22 och 08 alla dagar i veckan. På mindre än en timme kan personalen länka samman patienten med en psykiatriker.

Montana har den högsta självmordsstatistiken i USA med mer än 23 självmord per 100 000 invånare, nära dubbelt så många som landets genomsnitt. Enligt bedömningarna har 75 procent av delstatens invånare otillräcklig tillgång till psykiatri och förhoppningarna är att införandet av telepsykiatri ska förbättra siffrorna.

 

 

Är självmordsförebyggande appar forskningsbaserade?

Självmord är en av världens vanligaste dödsorsaker, främst bland yngre personer ochsmartphoneappar som självmordsförebyggande verktyg blir allt vanligare. För att undersöka i vilken utsträckning dessa appar använder sig av evidensbaserad forskning, har en grupp forskare undersökt 123 appar som riktar in sig på mental hälsa. Resultatet publicerades på Psychiatric Times hemsida den 18 januari i en artikel skriven av Mark E. Larsen, DPhil, Jennifer Nicholas, BA, BSc, and Helen Christensen, PhD.

Sammantaget kom forskarna fram till att ingen av apparna använde sig av de strategier som har bäst bevisad effekt för att förebygga självmord. De föreslår därför att man noga undersöker innehållet i en app innan man rekommenderar den för användning, särskilt med tanke på att den till och med kan gömma innehåll som kan vara skadligt.

I 49 av de undersökta apparna användes åtminstone en självmordsförebyggande strategi. I de flesta fallen handlade det om att ta hjälp av vänner och familj, vilket är en strategi som har stöd i forskningen. Forskarna fick belägg för tesen att apparna inte skulle täcka upp hela skalan av självmordsförebyggande strategier. Framförallt saknades de uppföljande insatserna efter ett självmordsförsök, som bevisats vara mest verksamma.

Multisjuka får hjälp av telemedicin

I en artikel som publicerades på websidan MHealth Intelligence den 1 november 2016, beskrivs hur internet kan användas med framgång i vården av multisjuka patienter. Både genom att vårdgivarna kan samtala med sina patienter, men även genom att patienten själv kan mäta sina värden elektroniskt och föra över dem för tolkning.

Manu Varma, strategichef för internetvårdsföretaget Philips Hospital to Home, beskriver i artikeln det utbredda användandet av telemedicin. Främst menar han att det används inom de sjukhus och vårdinrättningar som har ett stort utbud av vårdalternativ och ligger långt fram när det gäller att skräddarsy lösningar till patienter med ett flertal diagnoser. Bland dem som får hjälp av telemedicin finns såväl högkostnadspatienter som kräver tuffa behandlingar och har akuta behov, som kroniskt sjuka patienter och andra som har behov av förebyggande hälsoinsatser.

I artikeln framhålls vården av komplexa patienter med väldigt höga vårdkostnader som ett av de viktigaste användningsområdena inom telemedicin. 

I USA står 5 procent av de svårt sjuka patienternas kostnader för nära hälften av landets hela sjukvårdskostnader och patienter med flera kroniska diagnoser kostar upp till sju gånger mer än patienter med bara en diagnos. I dessa sammanhang kan telemedicin och e-hälsa erbjuda lösningar som förhindrar att problemen eskalerar, menar Manu Varma.

Han hänvisar till ett projekt i Arizona där multisjuka patienter med fler än sex diagnoser, däribland hjärtproblem och diabetes, har fått behandling i hemmet med hjälp av telemedicin. Genom en surfplatta har patienterna haft kontakt med personer i sitt vårdteam. De har också varit uppkopplade mot elektronisk utrustning som till exempel tagit blodtryck, vikt och puls vilket har gjort att vårdgivarna har kunnat avläsa hälsostatusen både genom att titta på patienterna och avläsa deras resultat och sedan kunnat återkoppla till dem. På så sätt har vårdgivarna kunnat ha direktkontakt med sina mest vårdbehövande patienter utan att dessa behövt göra sjukhusbesök.

Projektet har bland annat visat att telemedicin kan ge högre livskvalitet och lägre vårdkostnader för en vårdkrävande patientgrupp. Bland annat resulterade studien i 32 procent lägre sjukvårdskostnader för patienterna och 45 procent mindre sjukhusvistelser. 

Minskade kostnader med telepsykiatri

Telemedicin används i allt större utsträckning för att minska kostnaderna för patienter inom psykiatrin. Genom passiv övervakning av patienterna kan man förhindra försämringar i tid och minska vårdkostnader.

Enligt beräkningarna har mer än 57 miljoner amerikaner psykiska besvär, vilket gör att det är det tredje kostsammaste sjukdomstillståndet och lika dyrt som cancerbehandling. Det berättar Tom Doub, PhD och VD för Centerstone Research Institute i Nashville, Tennesse i en artikel publicerad på MHealth Intelligence hemsida den 8 december 2015. 

En av svårigheterna med att minska kostnaderna har varit att det har varit svårt att samköra patienters allmänna hälsodata och uppgifter kring deras psykiska mående, då dessa hålls isär i sjukhusens rapportsystem. Detta problem kan dock telemedicin råda bot på. Genom att fånga upp ”passiv data” från patienter som ofta söker akuthjälp kan deras vårdgivare upptäcka när en försämring är på gång och vidta snabba åtgärder innan det gått för långt.

Tom Doub berättar om ett projekt där 94 deltagare fick varsin smartphone med möjlighet att både skriva textmeddelande, mejla och ha videosamtal. Samtidigt fångar telefonen in passiv data dygnet runt för att leta efter mönster i personens agerande och dessutom fick deltagarna svara på frågor en gång i veckan. Alla avvikande mönster rapporterades sedan in till vårdteamet. 

Försöket visade många fördelar med systemet. Bland annat gjorde den snabba kontaktvägen till vården att de mer sällan behövde söka akutvård. Dessutom fick vårdgivaren in mycket data utan att det krävdes särskilt stor insats från deltagaren och därutöver sänktes andelen sjukhusvård för patientgruppen med 61 procent och akutbesöken med 32 procent.

Tom Doub drar slutsatsen att resultaten av studien kan appliceras på många olika håll och att telepsykiatri är nyckeln till att sänka kostnaderna för vårdkrävande patienter och samtidigt förbättra vården till dem.

Personlig hälsovårdsplan i hjärtappen

Mer än 54 000 deltagare har delat med sig av sina uppgifter i ett forskningsprojekt som rör hjärthälsa. Detta har resulterat i att en av de första hälsoapparna inom Apples ResarchKit, My Heart Counts, nu har kommit i en uppdaterad version som även erbjuder en personlig hälsovårdsplan.

Detta steg upplever e-hälsoförespråkarna som nästa fas i apputvecklingen och ett sätt attkombinera elektronisk avläsning med analytiska metoder och artificiell intelligens. Alltså att gå från enbart insamling av data till att även erbjuda användarna rådgivning om hälsofrämjande åtgärder.

Om detta skriver redaktör Eric Wicklund den 6 januari 2017 på MHealth Intelligence hemsida. Han referera bland annat till Abby King, professor i medicin- och hälsovetenskap på Stanford University, som säger att utvecklingen av mobilappar har öppnat nya möjligheter för att ge omedelbar återkoppling till användarna.

I den uppdaterade appen MyHeart Counts 2.0 delar användarna information om sina dagliga aktiviteter, hjärt-kärlstatus, blodtryck och kolesterolvärden. Dessa fakta bearbetas och återkopplas till användarna i form av personliga hälsoplaner och förslag på förändringsåtgärder.

Många andra, liknande forskningsprojekt har också utvecklats parallellt, till exempel när det gäller astma, bröstcancer, diabetes, sömnproblem och förlossningsdepressioner. Ett annat forskningsprojekt som pågår handlar om förhållandet mellan hur kroppstemperaturen förändras, livstil och hälsa för att lära sig mer om hur dessa kan hänga samman.