Integritetspolicy

I denna policy vill vi informera dig om vilken typ, omfattning och i vilket syfte vi samlar in personuppgifter. Vi vill att du ska vara säker på att Svensk telepsykiatri AB vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som du lämnar till oss.

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Svensk telepsykiatri AB, orgnr: 556970-5147, S:t Olofsgatan 32, 753 32, Uppsala. För frågor om vår hantering av dina personuppgifter kan du nå oss på telefon: 018-470 46 76 eller via e-post info@telepsykiatri.se


Personuppgifter

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Då du lämnar dina personuppgifter till Svensk telepsykiatri skall du känna dig trygg. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och dataskyddsreformen (GDPR).

Nedan finner du information om vilka slags personuppgifter Svensk telepsykiatri behandlar och hur Svensk telepsykiatri kan komma att inhämta dessa uppgifter.

Se också personuppgiftspolicyn på psykonline.se för information om hur vi hanterar dina personuppgifter när du söker till oss som patient.


Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

I samband med rekrytering behandlar Svensk telepsykiatri personuppgifter om kandidater för att kunna bedöma den enskilda individens profil mot ett faktiskt behov. I vissa fall kan Svensk telepsykiatri önska vidmakthålla en relation med personer (och därmed behandla uppgifter om dessa) för eventuell framtida anställning.
Uppgifterna behandlas med stöd av samtycke för varje uttryckt ändamål.

Utöver ovanstående behandlar vi uppgifter om personer med vilka vi har samarbeten, avtalsrelationer eller som av olika anledningar söker kontakt med oss.
För dessa personer hanteras uppgifter antingen för att fullgöra skyldigheter enligt ett tecknat avtal eller för att det finns intresse att bibehålla kontakt.


Vilka personuppgifter behandlas om dig?

Uppgifter som vi behöver samla in om våra anställda/konsulter:

 • Namn

 • Kontaktuppgifter och adressuppgifter

 • Utbildningsbakgrund/kompetens

 • Arbetserfarenhet och prestationer

 • Eventuell övrig information som en kandidat väljer att lämna ifrån sig, tex ett CV i elektronisk form, legitimationsbevis


Uppgifter som vi samlar in för samarbeten, avtalsrelationer och när någon tar kontakt med oss via hemsidan/mail/telefon

 • Kontakt- och adressuppgifter

 • Eventuella uppgifter om specialkost

I vissa fall kan relevanta personuppgifter för potentiella kunder eller kandidater inhämtas via extern sökning. Vårt berättigande intresse är att hitta potentiella kunder och talangfulla kandidater för bemanningsuppdrag samt att kunna kontakta dessa och erbjuda uppdrag. Att kunna söka upp personal externt inom relevanta yrkeskategorier är en del av vår kärnverksamhet.


Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi lagrar dina personuppgifter i princip så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver och så länge de är ändamålsenliga eller om vi anser att det föreligger ett legitimt intresse för ytterligare lagring.

När du ansöker till en ledig tjänst eller registrerar ditt CV sparar vi dina personuppgifter kopplade till ansökan så länge de fyller sitt syfte (eller tills du återkallar ditt samtycke för detta eller motsätter dig behandling som grundas på en intresseavvägning). Det innebär att så länge du kan tänkas vara aktuell för uppdrag hos oss sparas de personuppgifter som fortfarande är relevanta. I en rekryteringsprocess genereras flera dokument med personuppgifter som därmed sparas olika länge beroende på hur länge de kan anses vara aktuella.

De personuppgifter som samlats in i samband med din anställning sparas så länge som krävs för uppföljning av vår verksamhet och enligt rättsliga och bokföringsmässiga krav även om du fortsättningsvis inte är aktuell för uppdrag hos oss.

Dina personuppgifter används för marknadskommunikation tills du aktivt återkallar ditt samtycke för detta eller motsätter dig behandling som grundas på en intresseavvägning.


Hur skyddas dina personuppgifter?

Svensk telepsykiatri har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. Svensk telepsykiatrins anställda och leverantörer är bundna av avtal och är skyldiga att följa Svensk telepsykiatrins regler för informations- och IT-säkerhet och denna Integritetspolicy.


Vem kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgifts överföring endast bli aktuell till partner med vilka Svensk telepsykiatri har ett gällande biträdesavtal. I dessa fall speglar avtalet innehållet i denna policy eller gällande lagstiftning.

Vi delar endast information med andra aktörer i följande tillfällen:

 • Till leverantör av drift och underhåll av Svensk telepsykiatris IT-plattformar

 • Till leverantör av redovisningstjänster

 • Vid fakturering till Region/Landsting efter genomfört uppdrag

 • Till vårdgivare/kunder som använder sig av våra tjänster. Dessa är självständigt personuppgiftsansvariga, som innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas ska behandlas.

 • Statliga myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning. Vad gäller den behandling som grundar sig på en avtalsrelation mellan oss har du rätt att begära att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp eller information om dina rättigheter på telefon 018-470 46 76 eller via e-post info@telepsykiatri.se. Du har också rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen.


Förändringar i denna Integritetspolicy

Svensk telepsykiatri förbehåller sig rätten att uppdatera denna policy om behov uppkommer. Uppdateringar kommer om detta blir aktuellt genomföras i detta dokument, på denna lagringsplats. Svensk telepsykiatri uppmanar dig att hålla dig uppdaterad på eventuella förändringar.