Minskade kostnader med telepsykiatri

Telemedicin används i allt större utsträckning för att minska kostnaderna för patienter inom psykiatrin. Genom passiv övervakning av patienterna kan man förhindra försämringar i tid och minska vårdkostnader.

Enligt beräkningarna har mer än 57 miljoner amerikaner psykiska besvär, vilket gör att det är det tredje kostsammaste sjukdomstillståndet och lika dyrt som cancerbehandling. Det berättar Tom Doub, PhD och VD för Centerstone Research Institute i Nashville, Tennesse i en artikel publicerad på MHealth Intelligence hemsida den 8 december 2015. 

En av svårigheterna med att minska kostnaderna har varit att det har varit svårt att samköra patienters allmänna hälsodata och uppgifter kring deras psykiska mående, då dessa hålls isär i sjukhusens rapportsystem. Detta problem kan dock telemedicin råda bot på. Genom att fånga upp ”passiv data” från patienter som ofta söker akuthjälp kan deras vårdgivare upptäcka när en försämring är på gång och vidta snabba åtgärder innan det gått för långt.

Tom Doub berättar om ett projekt där 94 deltagare fick varsin smartphone med möjlighet att både skriva textmeddelande, mejla och ha videosamtal. Samtidigt fångar telefonen in passiv data dygnet runt för att leta efter mönster i personens agerande och dessutom fick deltagarna svara på frågor en gång i veckan. Alla avvikande mönster rapporterades sedan in till vårdteamet. 

Försöket visade många fördelar med systemet. Bland annat gjorde den snabba kontaktvägen till vården att de mer sällan behövde söka akutvård. Dessutom fick vårdgivaren in mycket data utan att det krävdes särskilt stor insats från deltagaren och därutöver sänktes andelen sjukhusvård för patientgruppen med 61 procent och akutbesöken med 32 procent.

Tom Doub drar slutsatsen att resultaten av studien kan appliceras på många olika håll och att telepsykiatri är nyckeln till att sänka kostnaderna för vårdkrävande patienter och samtidigt förbättra vården till dem.