e-hälsa

Är självmordsförebyggande appar forskningsbaserade?

Självmord är en av världens vanligaste dödsorsaker, främst bland yngre personer ochsmartphoneappar som självmordsförebyggande verktyg blir allt vanligare. För att undersöka i vilken utsträckning dessa appar använder sig av evidensbaserad forskning, har en grupp forskare undersökt 123 appar som riktar in sig på mental hälsa. Resultatet publicerades på Psychiatric Times hemsida den 18 januari i en artikel skriven av Mark E. Larsen, DPhil, Jennifer Nicholas, BA, BSc, and Helen Christensen, PhD.

Sammantaget kom forskarna fram till att ingen av apparna använde sig av de strategier som har bäst bevisad effekt för att förebygga självmord. De föreslår därför att man noga undersöker innehållet i en app innan man rekommenderar den för användning, särskilt med tanke på att den till och med kan gömma innehåll som kan vara skadligt.

I 49 av de undersökta apparna användes åtminstone en självmordsförebyggande strategi. I de flesta fallen handlade det om att ta hjälp av vänner och familj, vilket är en strategi som har stöd i forskningen. Forskarna fick belägg för tesen att apparna inte skulle täcka upp hela skalan av självmordsförebyggande strategier. Framförallt saknades de uppföljande insatserna efter ett självmordsförsök, som bevisats vara mest verksamma.

Personlig hälsovårdsplan i hjärtappen

Mer än 54 000 deltagare har delat med sig av sina uppgifter i ett forskningsprojekt som rör hjärthälsa. Detta har resulterat i att en av de första hälsoapparna inom Apples ResarchKit, My Heart Counts, nu har kommit i en uppdaterad version som även erbjuder en personlig hälsovårdsplan.

Detta steg upplever e-hälsoförespråkarna som nästa fas i apputvecklingen och ett sätt attkombinera elektronisk avläsning med analytiska metoder och artificiell intelligens. Alltså att gå från enbart insamling av data till att även erbjuda användarna rådgivning om hälsofrämjande åtgärder.

Om detta skriver redaktör Eric Wicklund den 6 januari 2017 på MHealth Intelligence hemsida. Han referera bland annat till Abby King, professor i medicin- och hälsovetenskap på Stanford University, som säger att utvecklingen av mobilappar har öppnat nya möjligheter för att ge omedelbar återkoppling till användarna.

I den uppdaterade appen MyHeart Counts 2.0 delar användarna information om sina dagliga aktiviteter, hjärt-kärlstatus, blodtryck och kolesterolvärden. Dessa fakta bearbetas och återkopplas till användarna i form av personliga hälsoplaner och förslag på förändringsåtgärder.

Många andra, liknande forskningsprojekt har också utvecklats parallellt, till exempel när det gäller astma, bröstcancer, diabetes, sömnproblem och förlossningsdepressioner. Ett annat forskningsprojekt som pågår handlar om förhållandet mellan hur kroppstemperaturen förändras, livstil och hälsa för att lära sig mer om hur dessa kan hänga samman.