TJÄNSTER TILL PSYKIATRISKA VÅRDGIVARE

VÄGEN IN

 • Remissbedömning
  Centralisering av remissbedömning till specialistpsykiatrin.

 • Triagering
  Bedömning först, utredning och behandling sedan, genom triagering av förstagångs-patienter och upprättande av initial vårdplan.

 • Extern rådgivning och konsultation

  Remissrådgivning och konsultation till primärvården och andra somatiska verksamheter. En pedagogisk kompetenshöjande åtgärd som leder till färre och bättre remisser. 

BEDÖMNING OCH BEHANDLING

 • Second opinions & utredning
  Där särskild kompetens saknas lokalt.

 • Digitala vårdmöten med psykiater 
  Ett alternativ till klassisk bemanningsverksamhet. Patientmöten sker på vårdinrättning eller i patientens hem.

 • Digitala vårdmöten med psykolog 
  Ett alternativ till klassisk bemanningsverksamhet. Patientmöten sker på vårdinrättning eller i patientens hem.

HANDLEDNING OCH FORTBILDNING

 • Medverkan i teamkonferenser
  En förutsättning för patientsäkerhet och optimal integration med det lokala teamet.

 • Klinisk handledning
  Kvalificerad handledning enskilt eller i grupp till och med specialistnivå inom både psykiatri och psykologi. 
  Digitala medsittningar (sit-in) för bedömning av kliniska färdigheter och teoretiska kunskaper för ST-läkare. 

 • Fortbildning
  Riktad fortbildning av varierande längd utifrån vårdpersonalens behov.

 • Organisationsstöd

  Chefshandledning, organisationsstöd och mentorskap i frågor rörande medicinsk personal och organisationsstrukturer.

TJÄNSTER TILL PRIMÄRVÅRDEN

 • Klinisk handledning
  Kvalificerad handledning enskilt eller i grupp till och med specialistnivå inom både psykiatri och psykologi. 

 • Digitala vårdmöten med psykiater 
  Ett alternativ till klassisk bemanningsverksamhet. Patientmöten sker på vårdinrättning eller i patientens hem.

 • Digitala vårdmöten med psykolog 
  Ett alternativ till klassisk bemanningsverksamhet. Patientmöten sker på vårdinrättning eller i patientens hem.

 • Fortbildning
  Riktad fortbildning av varierande längd utifrån vårdpersonalens behov.


DIGITAL MOTTAGNING PSYKONLINE - TJÄNSTER TILL PRIVATPERSONER

 • Psykiatrisk (läkar)bedömning för diagnostisk utredning och second opinion

 • Initiering och uppföljning av farmakologisk behandling

 • Psykologisk bedömning och evidensbaserad psykologisk behandling (kognitiv beteendeterapi, KBT)

 Vi vänder oss till dig som inte befinner dig i akut kris!

För mer information besök gärna på www.psykonline.se

 
 

Att erbjuda psykiatriska och psykologiska tjänster digitalt (digitala vårdmöten/ telepsykiatri) görs alltmer internationellt med goda resultat.

Det finns god vetenskaplig evidens att bedömning och behandling genom videolänk är lika effektiv som vanliga psykiatriska eller psykologiska bedömningar och behandlingar.

Telepsykiatriska metoder är förknippade med hög compliance och patientnöjdhet. 

Alliansen mellan patient och behandlare är generellt sett lika bra och i vissa fall kan telepsykiatri/telepsykologi även vara fördelaktig, t ex när det gäller unga patienter eller patienter med vissa ångestsjukdomar.

För att telepsykiatri ska fungera behövs tydliga ramar och fortbildning av medarbetare och patienter.

 

Svenska Psykiatrikongressen 2017

Seminarium:
"Telepsykiatri - så funkar det" Christer Allgulander och Deanne Mannelid
Moderator: Michael Ioannou

 

Fördelar för dig som är vårdgivare

Kontinuitet Möjlighet att följa upp patienter över tid

Flexibilitet Anpassning efter era specifika behov. Integration med era befintliga IT system

Kvalitet Erfarna medarbetare som använder evidensbaserade metoder. Vi följer både nationella riktlinjer men även internationella riktlinjer om telepsykiatri

Psykologisk behandling En unik möjlighet till KBT terapi till patienter

Säker och användarvänlig teknik som kräver enbart dator ansluten till internet, vi står för övrig kringutrustning

Långsiktigt samarbete Vi önskar att vara en del av det lokala teamet

Miljövänlighet tack vare de minskade resorna.


Fördelar för dig som är privatperson

Ökad tillgänglighet för personer som pga psykiska eller kroppsliga besvär eller avstånd till sjukvården har svårt att söka hjälp eller behålla en terapeutisk kontakt.

Minskade kostnader för individen som slipper resor, parkeringar, inkomstbortfall, behov för barnvakt, allt som vanliga besök till sjukvård innebär.

Bekvämlighet och flexibilitet Sessioner sker i tryggheten av det egna hemmet. Möjlighet till sessioner på kvällstid och på helger.

Konfidentialitet Du slipper träffa bekanta i väntrummet.

Inga långa väntetider Du får en tid inom dagar.

Hög kvalitet och kontinuitet Vi strävar efter att arbeta efter bästa tillgängliga evidens, samt att du får en kontinuitet med samma behandlare över tid.