Bärbar e-hälsoteknik testas vid schizofreni

Två nyligen genomförda studier har givit viktig information om hur man kan använda e-hälsoteknik för att kartlägga humörförändringar och triggerfaktorer i realtid samt förbättra vården för patienter med schizofreni. Det framgår av en artikel i M-health Intelligence den 12 mars 2018.

Vården har nyligen börjat utforska hur tekniska hjälpmedel kan användas som komplement för att hjälpa även patienter med svåra psykiska problem. Strävan efter att kunna kartlägga hur patienterna mår när de inte befinner sig hos doktorn, har gjort att man försöker hitta tekniska hjälpmedel där patienterna kan logga sitt mående och koppla det till olika variabler såsom stressnivåer, sömn, väder eller sociala faktorer till exempel.

En amerikansk studie som utförts vid Beth Israel Deaconess Medical Center i Massachusetts under 2017 har visat på pålitligheten i att övervaka patienternas mående genom att kartlägga hjärtfrekvensen. I en annan studie som utförts vid University of Zurich, the University of Bern och Geneva University Hospitals i Schweiz har forskarna kommit fram till att även patienter med psykotiska sjukdomar är bekväma med att använda teknisk övervakning på detta sätt. Forskarna konstaterar även att hjälpmedlen kan vara både kostnadseffektiv och välfungerande både för den svårbehandlade patientgruppen och deras vårdgivare.

 

 

 

 

Brittiska hälsomyndigheten bygger ett bibliotek för hälsoappar

För att garantera kvalitet och säkerhet hos appar som tillhandahåller hälsoråd och hjälpmedel håller brittiska hälsomyndigheten (NHS) på att bygga upp ett bibliotek för godkända appar. Detta för att kunna tillhandahålla kontrollerade hjälpmedel till den som vill. Nu vänder de sig även till utvecklare av e-hälsohjälpmedel för att öka utbudet. De har dessutom utsett ett företag som ska hantera certifieringen av apparna.

För närvarande finns 46 appar i biblioteket, varav endast en är helt godkänd, skriver M-health Intelligence den 23 februari 2018. Ytterligare två appar testas för närvarande, men NHS arbetar för att snabba upp hanteringen. I artikeln beskrivs även hur bristen på kontroll kan göra att användare får helt felaktiga råd och tar som exempel en amerikansk app riktad till diabetiker, som dragits tillbaka efter att ha givit felaktiga råd när det gäller insulindosering.

Ny depressionsapp använder artificiell intelligens i terapibehandlingar

En gratisapp med namnet ”Woebot”, utvecklad vid Stanford University i USA, har visat sig ge positiva resultat i behandling av depressioner hos studenter. Detta enligt en artikel som publicerades på hemsidan ”Futurism” den 31 januari 2018.

Appen är en så kallad ”chatbott”, det vill säga en app som simulerar konversation med en annan människa. Den skapades av Alison Darcy, psykolog vid Stanford University och använder sig av KBT-principer i sina svar. Appen kan till exempel känna igen negativt formulerade meningar och uppmana användaren att tänka annorlunda. Den kan också känna igen suicidala eller destruktiva tankegångar. Den uppmanar då användaren att istället använda en annan app som är utvecklad just för att hantera självmordstankar och självdestruktivitet.

Forskning som gjorts på 70 collegestudenter som använt Woebot visar att den kan göra stor skillnad. Studenterna delades upp i två grupper där den ena använde appen och den andra läste en bok som handlade om hantering av depressioner. Gruppen som använde appen såg en stor förbättring i sin depression, till skillnad från den bokläsande gruppen där ingen större skillnad kunde märkas. 

 

Lättillgängliga terapier kan förvärra psykisk ohälsa

I en artikel som publicerades i Independent den 13 januari kan man läsa om riskerna för att oseriösa onlineterapier kan ställa till stora problem för människor med psykiska besvär. Där varnas också för risken med att använda ”terapibottar” istället för att träffa en levande terapeut.

I takt med det ökande behovet av terapi hos allmänheten, blir också tillgången på privata, nätbaserade terapier allt större. Farorna med att många av dem som erbjuder onlineterapier inte har regelrätt utbildning eller bristfällig träning, beskrivs i artikeln. Man pekar även på det faktum att vissa terapier dessutom har religös eller ideologisk anknytning, utan att det framgår tydligt.

Riskerna med användandet av så kallade ”terapibottar”, det vill säga dataprogrammerade appar som simulerar KBT-terapi, påpekas också. Även om det kan göra stor positiv skillnad för många, finns risken att användandet av appar avhåller människor från att söka professionell, djupgående hjälp. Terry Hanley, forskare vid Manchester University, säger ”För personer med högre grad av ångest är det som att sätta plåster på ett väldigt stort sår. Sex sessioner med ett program är inte samma sak som ett ansikte-mot-ansikte möte för en person som haft en fruktansvärd historia av sexuellt utnyttjande. En storlek kan inte passa alla.”

Ett sjukhus helt utan patienter

På sjukhuset Mercy Virtual Care Center i amerikanska St Luis finns det inga patienter. Ändå behandlar de mängder av svårt sjuka patienter dagligen.

I en lång artikel publicerad på websidan ”politico.com” den 8 november får vi besöka det virtuella sjukhuset i St Luis där läkare och sjuksköterskor sitter vid monitorer och har koll på patienter genom kameror och annan teknisk övervakning. Vissa av patienterna finns på akutsjukhus långt bort och andra kan vara sängliggande hemma hos sig själva.

Mercy Virtual Care Center startade som ett kontor på St Louis största sjukhus 2006 och för två år sedan flyttade det in i separata byggnader och fick eget liv. Syftet var att låta kroniskt sjuka patienter stanna hemma i så stor utsträckning som möjligt, för att undvika dyrbar sjukhusvård som dessutom utsätter patienterna för mer stress, infektionsrisker och annan negativ påverkan.

En av de viktigaste faktorerna var dock att anpassa vården till det nya betalsystemet som kommer införas på sjukhuset inom kort. Istället för att få betalt per vårdtillfälle kommer ersättningen att utgå utifrån hur friska vårdgivarna kan hålla sina patienter. Ett av sätten att uppnå detta är att upptäcka tecken på att allt inte står rätt till, långt innan patienterna själva känner att något är fel. ”En natt på sjukhus i USA kostar 4 600 dollar i genomsnitt, bara för sängen. Du kan få mycket teknisk utrustning för de pengarna”, säger en av de ansvariga cheferna som kommer till tals i texten.

Anpassad lagstiftning kring telemedicin

Under det senaste året har de allra flesta amerikanska staterna uppdaterat sin lagstiftning kring telemedicin. I många av dem har fokus legat på den psykiatriska vården.

Arbetet med att anpassa lagstiftningen till nya omständigheter i takt med att telemedicin blir allt vanligare pågår runt om i USA. Vissa stater har skärpt sin lagstiftning under senaste året, medan andra har lättat upp reglementet för att göra telemedicinsk vård mer tillgänglig. Sammantaget har telemedicinen blivit en etablerad behandlingsform i största delen av landet och i många stater har ökningen varit mer än 30 procent under senaste året. Detta framgår av en artikel i ”Mobile Health News” den 18 oktober.

Den största delen av lagstiftningsarbetet gäller tillgången till somatisk, beteendeförändrande vård via telemedicin, men det pågår även arbete i många stater för att reglera den psykiatriska och psykologiska vården.

 

Telemedicin och mikrosjukhus gynnar varandra

Framväxande av mikrosjukhus och ökningen av telemedicinsk vård har ett starkt samband, det konstaterar amerikanska forskare. Dessutom gör de båda att bristen på specialister blir mindre märkbar.

I en artikel i ”Healthcare Finance News” den 18 oktober kan man läsa om den kraftiga ökningen av mikrosjukhus i USA. Dessa små enheter har vanligtvis färre än tio platser för inneliggande patienter, men erbjuder ofta samma typ av vård som större sjukhus gör om än i liten skala. Dessa sjukhus är till stor del beroende av telemedicin för att kunna arbeta kostnads- och personaleffektivt.

Detta arbetssätt gör att den stora bristen på läkare med specialistkompetens i landet, inte blir lika kännbar som den varit tidigare. Oberoende av var specialisten befinner sig har man kunnat konstatera att den genomsnittliga tiden för att få kontakt med en specialist är så låg som fyra minuter. Diagnos- och behandlingstiden hamnar i genomsnitt på tjugotvå minuter, visar samma undersökning.

 

Lika svårt med läkartider i stan som på landet

Forskare vid Princeton och Thomas Jefferson University har kommit fram till att patienter som bor i stan och på landsbygd kan ha samma svårigheter att få hjälp via konventionell sjukvård. Därför bör satsningar på telehälsa inte vara geografiskt baserade, menar de.

När amerikanska forskare har undersökt hur tillgången till läkarvård ser ut bland patienter som bor i städer respektive på landsbygd, har de kunnat konstatera att svårigheterna inte är kopplade till avstånd på det sätt som man tidigare utgått från. I grova drag kan sägas att landsortsbor har svårt att få läkartider på grund av att det finns för få läkare i området och stadsbor har svårigheter på grund av att det finns för få tillgängliga tider hos läkarna. I vissa fall kan det till och med vara svårare att få en läkartid i stan än på landet. Detta går att läsa i en artikel som publicerades på webtidningen ”mhealthintelligence.com” den 16 oktober.

Forskarna drar slutsatsen att man därför bör erbjuda telemedicinska tjänster utifrån hur tillgången till läkartider verkligen ser ut och inte utifrån var man bor. Många satsningar som gjorts har tidigare riktat in sig på geografiskt avlägsna platser. Dessutom pekar man på det faktum att i vissa riktigt  stora städer, kan det vara lika tidskrävande att åka med allmänna färdmedel till läkaren som det är för dem som bor mer lantligt.

Amerikanskt center hanterar patienter med telemedicin

Ett nyöppnat center för telemedicin vid Medical University of South Carolina (MUSC) gör det möjligt för läkarna att lätt nå ut till patienter runt om i delstaten. Detta gör att befintliga resurser kan användas effektivare.

En mängd tekniska lösningar vid MUSC-centret gör att läkarna till exempel kan träffa elever som besöker sin skolsköterskemottagning utan att barnen missar tid i skolan eller föräldrarna behöver ta ledigt från sina jobb. De kan också undersöka interner på fängelser utan att de lämnar anstalten. Detta sparar både tid, pengar och bekymmer, framgår av en artikel som publicerades på webbupplagan av tidningen ”The Post and Courier” den 17 oktober.

I artikeln beskrivs hur till exempel strokepatienter kan bli undersökta av de främsta experterna inom området, minuter efter att de kommit in till vilket sjukhus som helst. Likaså blir inte bristen på psykiatriker i delstaten lika märkbar, då de som finns kan täcka upp ett större område genom att träffa patienterna via videosamtal.

Specifika program pågår också på kliniken där till exempel gravida kvinnor som är beroende av opiater får stöd och behandling genom videosamtal, eller krigsveteraner kan berätta om sina minnen och guida i realtid på museum, utan att vara på plats.

Forskare vill lösa förlossningdepressionernas gåta med hjälp av telefonapp

Amerikanska forskare har lanserat en app för mobiltelefoner som är utvecklad för att identifiera och behandla förlossningsdepressioner hos nyblivna mödrar. Parallellt med detta samlar forskarna också in stora mängder data i förhoppning om att lösa sjukdomens gåta. 

Det är forskare vid Massachusetts General Hospital i USA som har utvecklat appen som avslöjar och behandlar förlossningsdepressioner hos nyblivna mammor. Det framgår av en artikel som publicerades den 17 oktober på websidan ”mhealthintelligence.com”. I appen får mödrarna svara på självskattningsfrågor som rör ångest, sömn, sinnesstämning och stressnivåer under graviditeten och upp till tolv veckor efter födseln.

Förlossningsdepressioner anses som en mycket allvarlig och skadlig diagnos, men forskarna har inte kunnat identifiera orsakerna annat än att man kunnat konstatera att hormonförändringar, genetik och stora livsomställningar kan påverka. Med hjälp av den data som samlas från de användare som godkänner detta, hoppas man dock på komma närmare svaret på gåtans lösning. 

I ytterligare en studie som genomförs av forskare vid University of North Carolina, håller man genom en annan app på att samla in data från nära 100 000 kvinnor i hela världen som drabbats av förlossningsdepressioner eller förlossningspsykoser.

Amerikansk sjuksköterskeskola först med träning i telemedicin

Sedan maj i år är The University of Arizona College of Nursing, USA:s enda sjuksköterskeutbildning som även tränar sina elever i telemedicin. Så här långt har träningen visat sig ha positiva effekter.

Tidigare har ingen amerikansk sjuksköterskeutbildning riktat in sig på att träna eleverna inför att arbeta med telemedicin, trots att nyutexaminerade sjuksköterskor ofta får frågan om sin erfarenhet på området i en anställningssituation. Likaså räknar man med att hälften av amerikanska sjukhusen erbjuder telemedicinska tjänster till sina patienter och trenden fortsätter stadig uppåt

Detta framgår av en artikel på The University of Arizonas hemsida.

Projektet som genomförts genom ett stort ekonomiskt utvecklingsbidrag, innefattar bland annat träning genom simulerade videosessioner med fiktiva patienter. Efter patientmötena rådgör studenterna med lärare och slutligen gör de en vårdplan och skriver journalanteckningar.

I artikeln berättar studenter som varit med i träningsprogrammet om att de snabbt glömde bort det faktum att de inte befann sig i samma rum som patienten och kände att det var ett meningsfullt möte och att de kunde ge adekvat hjälp. 

Studie kopplar telemedicin till bättre behandling av sömnproblem

En brittisk studie kopplar ihop psykiska besvär och sömnproblem samt pekar ut telemedicinsk behandling som en effektiv väg till hjälp. Det framgår av en artikel skriven av Eric Wicklund som publicerades på M-health intelligence hemsida den 13 september.

I en studie av 3 755 collegestudenter konstaterades det bland annat att internetbaserad kognitiv beteendeterapi är billigare och enklare att få tillgång till än traditionell behandling. Den ger dessutom likvärdiga resultat när det kommer till att behandla insomningsproblem, paranoia och hallucinationer. När det gäller behandling av depressioner och ångest var förbättringar små till medelstora. Dock kan man konstatera att genom att behandla sömnbesvär kan man komma åt även många andra, svårare mentala ohälsotillstånd. 

Sömnsvårigheter är ett ökande problem och vinsterna av att behandla dem är många. Det visar ytterligare en stor studie som gjorts genom ett samarbete mellan flera engelska universitet och som nämns i artikeln. Forskarna konstaterade bland annat att behandling av insomningsproblem kraftigt minskar mängden psykotiska upplevelser hos de undersökta personerna.

Dessutom visar studien att det kan vara lättare att komma intill patienter med andra psykiska problem genom att fokusera på insomningsproblemen, då dessa inte är lika tabubelagda. Genom att börja med att behandla sömnproblemen, kan man få stora positiva effekter även på den övriga psykiska ohälsan.

Ny lag i Texas blir vändpunkt inom telemedicinen

Texas guvernör Greg Abbott skrev nyligen på en lagändring som gör det lättare för vårdgivare att erbjuda patienter telemedicinska tjänster.

Genom en lagändring kan nu läkare i staten Texas etablera kontakt med patienter som de inte träffat i verkligheten, vilket de tidigare varit tvungna till. Texas var den sista staten i USA som hade detta krav. Det finns dock fortfarande vissa begränsningar kring telefonbaserad läkarvård i Arkansas och Idaho.

Lagändringen gläder framförallt telemedicinföretag som nu kan utveckla sina verksamheter i Texas fullt ut. Företaget ”Teladoc” som varit involverade i en sex år lång juridisk tvist som rör konkurrenslagstiftning, är extra glada över lättnaden i lagen som nu gör att tvisten kan avslutas. Den nya lagen är också positiv för de boende i Texas, särskilt de som bor lantligt. Många av dem har tidigare haft svårt att få tillgång till kvalificerad vård. 

 

App mot droganvändning kan vinna stort pris

En nya app, från University of Wisconsin, som hjälper användarna att komma till rätta med drogmissbruk, är finalist i en stor tävling där skaparna har möjlighet att vinna 100 000 dollar.

Appen som kallas A-CHESS, erbjuder användarna ett forum där de kan kommunicera med andra drogmissbrukare som håller på att återhämta sig. Den har också en ”panikknapp” som larmar vänner eller familj om personen känner ett starkt behov av att ta ett återfall. Dessutom har den en GPS som ska hjälpa användaren att hålla sig borta från ”riskfyllda” områden som till exempel barer. Spel för att distrahera, meditationsmusik och information om drogmissbruk finns också i appen.

A-CHESS blev utvald till en av sex finalister av 500 sökande till ”Harvard Innovations in American Government program”. En uttagning som får stor nationell uppmärksamhet då myndigheter både på statlig och lokal nivå använder finalisternas idéer för förändringsarbete.

Den stora fördelen med appen i den här typen av behandlingar, har forskarna vid University of Wisconsin kommit fram till, är den stora tillgängligheten både under själva behandlingen och i efterhand när man ska upprätthålla drogfriheten.

 

Vårdgaranti även för e-hälsa

Vårdgarantin ska gälla även digital tillgänglighet framöver – det framgår av Stockholms läns landsting budgetförslag för 2018. Det betyder att alla patienter ska garanteras att kunna kontakta vården digitalt och via nätet.

I den styrande landstingsalliansens budgetförslag läggs stor vikt vid att vården ska vara mer lättillgänglig och att patienterna ska kunna möta den på sina egna villkor. Det innebär bland annat att man ska ska stödja mötet mellan patienter och vården genom till exempel e-hälsotjänster.

I förslaget framhålls att den nuvarande vårdgarantin ska gälla även för digital vårdkontakt och att utbudet av e-tjänster inom 1177 Vårdguiden ska utvecklas under 2018. Det ska bli möjligt att skicka bilder och text till telefonrådgivningen. En app ska också utvecklas för Vårdguidens inloggade e-tjänster för att ge bättre möjlighet till säker kommunikation, få påminnelser och boka tider till exempel. Den nya appen ska också innehålla en digital vårdnavigator, där patienten bland annat ska kunna hitta rätt vårdgivare och se kötider. 

Budgetförslaget kommer att tas upp för debatt och beslut i landstingsfullmäktige den 13-14 juni 2017.

Krafig ökning av telemedicinska tjänster

Mellan 2014 och 2017 har användandet av telemedicinska tjänster inom hälsovården ökat från 54 procent till 71 procent. Den största andelen stod psykiatrin för.

Undersökningen som gjorts av HIMSS Analytics, visar att telemedicinska tjänster är mer använda bland slutenvårdspatienter än hos öppenvårdspatienter. Det framgår av en artikel på ”mhealthintelligence.com” den 28 april 2017.

Den populäraste formen av telemedicin är den så kallade ”hub-and-spokemodellen”. Bland slutenvårdspatienterna stod den för 59,6 procent av användandet och hos öppenvårdspatienterna för 44,9 procent.

Med hänsyn tagen till medicinsk disciplin, svarade psykiatrin för 21 procent av telemedicinanvändningen, barnsjukvård hamnade på plats två med 20 procent och allmänmedicin på plats tre med 13 procent.

Fler patienter online än live

Telemedicin vanligare än personliga möten

Det amerikanska hälsonätverket ”Kaiser Permanente” träffar fler patienter online än ansikte mot ansikte. Under 2015 skedde 52 procent av deras patientkontakter via nätet. 

Av de nära 110 miljoner patientkontakter som Kaiser Permanente hade under 2015 var nära 59 miljoner uppkopplingar via onlineportaler, virtuella besök eller användningar av deras hälsoapp. Detta är en betydelsefull milstolpe inom telemedicin då det är första gången som ett stort hälsosystem rapporterar att de har fler telemedicinska möten än ansikte-mot-ansiktekontakter. Detta framgår av en artikel som publicerats på ”mhealthintelligence.com” den 11 oktober 2016.

Där redogörs även för att i en undersökning gjord vid University of Missouri School of Medicine från 2015, var 80 procent av såväl deltagande personal som patienter nöjda med den vård de kunde erbjuda via videosamtal. Bland annat framhålls att patienterna slipper resa långt, som en stor fördel.

Mobilapp effektiv för att främja barnhälsa

En genomgång av 37 studier kring hälsoinsatser för barn och ungdomar genom mobilappar, har visat att de har god verkan både när det gäller förbättring av sjukdomar och hälsosamt leverne. 

De 37 studierna omfattar totalt nära 30 000 deltagare under 18 år beskriver Christina Mattina i en aritkel som publicerades på AJMC.com den 21 mars 2017. Effekterna visade sig vara vitt skilda mellan de olika insatserna, även om de sammantaget var ”små men signifikanta”. När föräldrarna var delaktiga i behandlingsinsatsen gav de emellertid mycket större effekt. Övriga variabler såsom ålder, bostadsort eller typ av sjukdomstillstånd till exempel, visade sig dock inte ha lika stor påverkan vilket man tolkar som att den här typen av appar kan vara användbara för väldigt varierande målgrupper. 

Forskarna som genomfört undersökningen vill fortsättningsvis se mer forskning kring vilka mekanismer det är som gör att vårdnadshavarnas delaktighet har så stor påverkan. Likaså vill man se vad det kan ha för effekt att till exempel låta även skolor bli delaktiga. Sammantaget menar dock forskarna att mobilappar kan vara ett praktiskt hjälpmedel för att främja hälsa bland barn och ungdomar.

 

 Länk: http://www.ajmc.com/newsroom/mobile-app-interventions-can-effectively-change-pediatric-health-outcomes

Länk: http://www.ajmc.com/newsroom/mobile-app-interventions-can-effectively-change-pediatric-health-outcomes

Konsultationer via nätet minskar väntetider till specialister

Ett treårigt pilotprogram i Los Angeles som hjälper primärvårdsläkare som ska remittera patienter till specialister, har kraftigt minskat väntetiderna till specialistvården. 

Genom en online tjänst är det möjligt för läkarna att konsultera medicinska specialister via nätet innan de remitterar patienterna vidare och på så sätt avgöra om en remiss är nödvändig. Studien visar att 25 procent av patienterna vars fall gått igenom programmet har fått sina problem lösta utan att ha behövt träffa en specialist. Dessutom sjönk den genomsnittliga väntetiden för att få träffa en specialist med 17,4 procent.

Förutom att antalet konsultationer har ökat kraftigt under testperioden och att väntetiderna har kunnat kortas avsevärt, har antalet patienter som får tid hos en specialist inom 30 dagar ökat från 24 procent till 30,2. Tidigare kunde en del patienter få vänta så länge som nio månader på en tid.

Många som provar telemedicin blir frekventa användare

I en nyligen genomförd undersökning som gjorts av Excellus Blue Cross, en av New Yorks största hälsoförsäkringsbolag, framgår det att 80 procent av de svaranden som använt sig av telemedicin rankar sina upplevelser som ”väldigt bra” eller ”utmärkt”. Många av dem visar sig också bli frekventa användare.

Undersökningen som gjordes med 2 000 användare av företagets eget telemedicinprogram visar att en fjärdedel av de svarande tänker använda sig av telemedicintjänster även i framtiden, lika många tror inte det och hälften har ännu inte bestämt sig.

De svaranden som använt sig av eller känner till telemedicin, rankar ett verkligt möte med sin doktor högst och ett möte via webben med samma doktor som andrahandsalternativ om de råkar ut för en mindre medicinsk åkomma. Att vända sig till närakuten eller få ett telemedicinskt möte med en okänd läkare rankar de som tredje och fjärde alternativ. Ett besök på en akutmottagning är sistahandsalternativet.

Ytterligare några resultat som slogs fast i undersökningen:

  • Ju yngre patienter, desto större tendens att använda telemedicin.
  • 85 procent av dem som svarat anger att det är möjligheten till att snabbt få en tid som gör att de väljer telemedicin.
  • 60 procent av patienterna utan arbete kan tänka sig att använda telemedicin. Bland de som har arbete är det 47 procent och bland dem som är pensionerade är siffran 50 procent.

Länk: https://www.internethealthmanagement.com/2017/03/03/blue-cross-survey-says-many-try-telehealth-become-frequent-users/