Lika svårt med läkartider i stan som på landet

Forskare vid Princeton och Thomas Jefferson University har kommit fram till att patienter som bor i stan och på landsbygd kan ha samma svårigheter att få hjälp via konventionell sjukvård. Därför bör satsningar på telehälsa inte vara geografiskt baserade, menar de.

När amerikanska forskare har undersökt hur tillgången till läkarvård ser ut bland patienter som bor i städer respektive på landsbygd, har de kunnat konstatera att svårigheterna inte är kopplade till avstånd på det sätt som man tidigare utgått från. I grova drag kan sägas att landsortsbor har svårt att få läkartider på grund av att det finns för få läkare i området och stadsbor har svårigheter på grund av att det finns för få tillgängliga tider hos läkarna. I vissa fall kan det till och med vara svårare att få en läkartid i stan än på landet. Detta går att läsa i en artikel som publicerades på webtidningen ”mhealthintelligence.com” den 16 oktober.

Forskarna drar slutsatsen att man därför bör erbjuda telemedicinska tjänster utifrån hur tillgången till läkartider verkligen ser ut och inte utifrån var man bor. Många satsningar som gjorts har tidigare riktat in sig på geografiskt avlägsna platser. Dessutom pekar man på det faktum att i vissa riktigt  stora städer, kan det vara lika tidskrävande att åka med allmänna färdmedel till läkaren som det är för dem som bor mer lantligt.

Amerikanskt center hanterar patienter med telemedicin

Ett nyöppnat center för telemedicin vid Medical University of South Carolina (MUSC) gör det möjligt för läkarna att lätt nå ut till patienter runt om i delstaten. Detta gör att befintliga resurser kan användas effektivare.

En mängd tekniska lösningar vid MUSC-centret gör att läkarna till exempel kan träffa elever som besöker sin skolsköterskemottagning utan att barnen missar tid i skolan eller föräldrarna behöver ta ledigt från sina jobb. De kan också undersöka interner på fängelser utan att de lämnar anstalten. Detta sparar både tid, pengar och bekymmer, framgår av en artikel som publicerades på webbupplagan av tidningen ”The Post and Courier” den 17 oktober.

I artikeln beskrivs hur till exempel strokepatienter kan bli undersökta av de främsta experterna inom området, minuter efter att de kommit in till vilket sjukhus som helst. Likaså blir inte bristen på psykiatriker i delstaten lika märkbar, då de som finns kan täcka upp ett större område genom att träffa patienterna via videosamtal.

Specifika program pågår också på kliniken där till exempel gravida kvinnor som är beroende av opiater får stöd och behandling genom videosamtal, eller krigsveteraner kan berätta om sina minnen och guida i realtid på museum, utan att vara på plats.

Forskare vill lösa förlossningdepressionernas gåta med hjälp av telefonapp

Amerikanska forskare har lanserat en app för mobiltelefoner som är utvecklad för att identifiera och behandla förlossningsdepressioner hos nyblivna mödrar. Parallellt med detta samlar forskarna också in stora mängder data i förhoppning om att lösa sjukdomens gåta. 

Det är forskare vid Massachusetts General Hospital i USA som har utvecklat appen som avslöjar och behandlar förlossningsdepressioner hos nyblivna mammor. Det framgår av en artikel som publicerades den 17 oktober på websidan ”mhealthintelligence.com”. I appen får mödrarna svara på självskattningsfrågor som rör ångest, sömn, sinnesstämning och stressnivåer under graviditeten och upp till tolv veckor efter födseln.

Förlossningsdepressioner anses som en mycket allvarlig och skadlig diagnos, men forskarna har inte kunnat identifiera orsakerna annat än att man kunnat konstatera att hormonförändringar, genetik och stora livsomställningar kan påverka. Med hjälp av den data som samlas från de användare som godkänner detta, hoppas man dock på komma närmare svaret på gåtans lösning. 

I ytterligare en studie som genomförs av forskare vid University of North Carolina, håller man genom en annan app på att samla in data från nära 100 000 kvinnor i hela världen som drabbats av förlossningsdepressioner eller förlossningspsykoser.

Amerikansk sjuksköterskeskola först med träning i telemedicin

Sedan maj i år är The University of Arizona College of Nursing, USA:s enda sjuksköterskeutbildning som även tränar sina elever i telemedicin. Så här långt har träningen visat sig ha positiva effekter.

Tidigare har ingen amerikansk sjuksköterskeutbildning riktat in sig på att träna eleverna inför att arbeta med telemedicin, trots att nyutexaminerade sjuksköterskor ofta får frågan om sin erfarenhet på området i en anställningssituation. Likaså räknar man med att hälften av amerikanska sjukhusen erbjuder telemedicinska tjänster till sina patienter och trenden fortsätter stadig uppåt

Detta framgår av en artikel på The University of Arizonas hemsida.

Projektet som genomförts genom ett stort ekonomiskt utvecklingsbidrag, innefattar bland annat träning genom simulerade videosessioner med fiktiva patienter. Efter patientmötena rådgör studenterna med lärare och slutligen gör de en vårdplan och skriver journalanteckningar.

I artikeln berättar studenter som varit med i träningsprogrammet om att de snabbt glömde bort det faktum att de inte befann sig i samma rum som patienten och kände att det var ett meningsfullt möte och att de kunde ge adekvat hjälp. 

Studie kopplar telemedicin till bättre behandling av sömnproblem

En brittisk studie kopplar ihop psykiska besvär och sömnproblem samt pekar ut telemedicinsk behandling som en effektiv väg till hjälp. Det framgår av en artikel skriven av Eric Wicklund som publicerades på M-health intelligence hemsida den 13 september.

I en studie av 3 755 collegestudenter konstaterades det bland annat att internetbaserad kognitiv beteendeterapi är billigare och enklare att få tillgång till än traditionell behandling. Den ger dessutom likvärdiga resultat när det kommer till att behandla insomningsproblem, paranoia och hallucinationer. När det gäller behandling av depressioner och ångest var förbättringar små till medelstora. Dock kan man konstatera att genom att behandla sömnbesvär kan man komma åt även många andra, svårare mentala ohälsotillstånd. 

Sömnsvårigheter är ett ökande problem och vinsterna av att behandla dem är många. Det visar ytterligare en stor studie som gjorts genom ett samarbete mellan flera engelska universitet och som nämns i artikeln. Forskarna konstaterade bland annat att behandling av insomningsproblem kraftigt minskar mängden psykotiska upplevelser hos de undersökta personerna.

Dessutom visar studien att det kan vara lättare att komma intill patienter med andra psykiska problem genom att fokusera på insomningsproblemen, då dessa inte är lika tabubelagda. Genom att börja med att behandla sömnproblemen, kan man få stora positiva effekter även på den övriga psykiska ohälsan.

Ny lag i Texas blir vändpunkt inom telemedicinen

Texas guvernör Greg Abbott skrev nyligen på en lagändring som gör det lättare för vårdgivare att erbjuda patienter telemedicinska tjänster.

Genom en lagändring kan nu läkare i staten Texas etablera kontakt med patienter som de inte träffat i verkligheten, vilket de tidigare varit tvungna till. Texas var den sista staten i USA som hade detta krav. Det finns dock fortfarande vissa begränsningar kring telefonbaserad läkarvård i Arkansas och Idaho.

Lagändringen gläder framförallt telemedicinföretag som nu kan utveckla sina verksamheter i Texas fullt ut. Företaget ”Teladoc” som varit involverade i en sex år lång juridisk tvist som rör konkurrenslagstiftning, är extra glada över lättnaden i lagen som nu gör att tvisten kan avslutas. Den nya lagen är också positiv för de boende i Texas, särskilt de som bor lantligt. Många av dem har tidigare haft svårt att få tillgång till kvalificerad vård. 

 

App mot droganvändning kan vinna stort pris

En nya app, från University of Wisconsin, som hjälper användarna att komma till rätta med drogmissbruk, är finalist i en stor tävling där skaparna har möjlighet att vinna 100 000 dollar.

Appen som kallas A-CHESS, erbjuder användarna ett forum där de kan kommunicera med andra drogmissbrukare som håller på att återhämta sig. Den har också en ”panikknapp” som larmar vänner eller familj om personen känner ett starkt behov av att ta ett återfall. Dessutom har den en GPS som ska hjälpa användaren att hålla sig borta från ”riskfyllda” områden som till exempel barer. Spel för att distrahera, meditationsmusik och information om drogmissbruk finns också i appen.

A-CHESS blev utvald till en av sex finalister av 500 sökande till ”Harvard Innovations in American Government program”. En uttagning som får stor nationell uppmärksamhet då myndigheter både på statlig och lokal nivå använder finalisternas idéer för förändringsarbete.

Den stora fördelen med appen i den här typen av behandlingar, har forskarna vid University of Wisconsin kommit fram till, är den stora tillgängligheten både under själva behandlingen och i efterhand när man ska upprätthålla drogfriheten.

 

Vårdgaranti även för e-hälsa

Vårdgarantin ska gälla även digital tillgänglighet framöver – det framgår av Stockholms läns landsting budgetförslag för 2018. Det betyder att alla patienter ska garanteras att kunna kontakta vården digitalt och via nätet.

I den styrande landstingsalliansens budgetförslag läggs stor vikt vid att vården ska vara mer lättillgänglig och att patienterna ska kunna möta den på sina egna villkor. Det innebär bland annat att man ska ska stödja mötet mellan patienter och vården genom till exempel e-hälsotjänster.

I förslaget framhålls att den nuvarande vårdgarantin ska gälla även för digital vårdkontakt och att utbudet av e-tjänster inom 1177 Vårdguiden ska utvecklas under 2018. Det ska bli möjligt att skicka bilder och text till telefonrådgivningen. En app ska också utvecklas för Vårdguidens inloggade e-tjänster för att ge bättre möjlighet till säker kommunikation, få påminnelser och boka tider till exempel. Den nya appen ska också innehålla en digital vårdnavigator, där patienten bland annat ska kunna hitta rätt vårdgivare och se kötider. 

Budgetförslaget kommer att tas upp för debatt och beslut i landstingsfullmäktige den 13-14 juni 2017.

Krafig ökning av telemedicinska tjänster

Mellan 2014 och 2017 har användandet av telemedicinska tjänster inom hälsovården ökat från 54 procent till 71 procent. Den största andelen stod psykiatrin för.

Undersökningen som gjorts av HIMSS Analytics, visar att telemedicinska tjänster är mer använda bland slutenvårdspatienter än hos öppenvårdspatienter. Det framgår av en artikel på ”mhealthintelligence.com” den 28 april 2017.

Den populäraste formen av telemedicin är den så kallade ”hub-and-spokemodellen”. Bland slutenvårdspatienterna stod den för 59,6 procent av användandet och hos öppenvårdspatienterna för 44,9 procent.

Med hänsyn tagen till medicinsk disciplin, svarade psykiatrin för 21 procent av telemedicinanvändningen, barnsjukvård hamnade på plats två med 20 procent och allmänmedicin på plats tre med 13 procent.

Fler patienter online än live

Telemedicin vanligare än personliga möten

Det amerikanska hälsonätverket ”Kaiser Permanente” träffar fler patienter online än ansikte mot ansikte. Under 2015 skedde 52 procent av deras patientkontakter via nätet. 

Av de nära 110 miljoner patientkontakter som Kaiser Permanente hade under 2015 var nära 59 miljoner uppkopplingar via onlineportaler, virtuella besök eller användningar av deras hälsoapp. Detta är en betydelsefull milstolpe inom telemedicin då det är första gången som ett stort hälsosystem rapporterar att de har fler telemedicinska möten än ansikte-mot-ansiktekontakter. Detta framgår av en artikel som publicerats på ”mhealthintelligence.com” den 11 oktober 2016.

Där redogörs även för att i en undersökning gjord vid University of Missouri School of Medicine från 2015, var 80 procent av såväl deltagande personal som patienter nöjda med den vård de kunde erbjuda via videosamtal. Bland annat framhålls att patienterna slipper resa långt, som en stor fördel.

Mobilapp effektiv för att främja barnhälsa

En genomgång av 37 studier kring hälsoinsatser för barn och ungdomar genom mobilappar, har visat att de har god verkan både när det gäller förbättring av sjukdomar och hälsosamt leverne. 

De 37 studierna omfattar totalt nära 30 000 deltagare under 18 år beskriver Christina Mattina i en aritkel som publicerades på AJMC.com den 21 mars 2017. Effekterna visade sig vara vitt skilda mellan de olika insatserna, även om de sammantaget var ”små men signifikanta”. När föräldrarna var delaktiga i behandlingsinsatsen gav de emellertid mycket större effekt. Övriga variabler såsom ålder, bostadsort eller typ av sjukdomstillstånd till exempel, visade sig dock inte ha lika stor påverkan vilket man tolkar som att den här typen av appar kan vara användbara för väldigt varierande målgrupper. 

Forskarna som genomfört undersökningen vill fortsättningsvis se mer forskning kring vilka mekanismer det är som gör att vårdnadshavarnas delaktighet har så stor påverkan. Likaså vill man se vad det kan ha för effekt att till exempel låta även skolor bli delaktiga. Sammantaget menar dock forskarna att mobilappar kan vara ett praktiskt hjälpmedel för att främja hälsa bland barn och ungdomar.

 

Länk: http://www.ajmc.com/newsroom/mobile-app-interventions-can-effectively-change-pediatric-health-outcomes

Länk: http://www.ajmc.com/newsroom/mobile-app-interventions-can-effectively-change-pediatric-health-outcomes

Konsultationer via nätet minskar väntetider till specialister

Ett treårigt pilotprogram i Los Angeles som hjälper primärvårdsläkare som ska remittera patienter till specialister, har kraftigt minskat väntetiderna till specialistvården. 

Genom en online tjänst är det möjligt för läkarna att konsultera medicinska specialister via nätet innan de remitterar patienterna vidare och på så sätt avgöra om en remiss är nödvändig. Studien visar att 25 procent av patienterna vars fall gått igenom programmet har fått sina problem lösta utan att ha behövt träffa en specialist. Dessutom sjönk den genomsnittliga väntetiden för att få träffa en specialist med 17,4 procent.

Förutom att antalet konsultationer har ökat kraftigt under testperioden och att väntetiderna har kunnat kortas avsevärt, har antalet patienter som får tid hos en specialist inom 30 dagar ökat från 24 procent till 30,2. Tidigare kunde en del patienter få vänta så länge som nio månader på en tid.

Många som provar telemedicin blir frekventa användare

I en nyligen genomförd undersökning som gjorts av Excellus Blue Cross, en av New Yorks största hälsoförsäkringsbolag, framgår det att 80 procent av de svaranden som använt sig av telemedicin rankar sina upplevelser som ”väldigt bra” eller ”utmärkt”. Många av dem visar sig också bli frekventa användare.

Undersökningen som gjordes med 2 000 användare av företagets eget telemedicinprogram visar att en fjärdedel av de svarande tänker använda sig av telemedicintjänster även i framtiden, lika många tror inte det och hälften har ännu inte bestämt sig.

De svaranden som använt sig av eller känner till telemedicin, rankar ett verkligt möte med sin doktor högst och ett möte via webben med samma doktor som andrahandsalternativ om de råkar ut för en mindre medicinsk åkomma. Att vända sig till närakuten eller få ett telemedicinskt möte med en okänd läkare rankar de som tredje och fjärde alternativ. Ett besök på en akutmottagning är sistahandsalternativet.

Ytterligare några resultat som slogs fast i undersökningen:

  • Ju yngre patienter, desto större tendens att använda telemedicin.
  • 85 procent av dem som svarat anger att det är möjligheten till att snabbt få en tid som gör att de väljer telemedicin.
  • 60 procent av patienterna utan arbete kan tänka sig att använda telemedicin. Bland de som har arbete är det 47 procent och bland dem som är pensionerade är siffran 50 procent.

Länk: https://www.internethealthmanagement.com/2017/03/03/blue-cross-survey-says-many-try-telehealth-become-frequent-users/

Nato är redo att sätta upp telemedicinsk plattform

Ett treårigt Nato-projekt för att skapa en telemedicinsk plattform för internationella katastrofer är slutfört. Nu är Nato redo att skicka iväg utrustningen som är stor som en resväska, till stridszoner eller katastrofplatser överallt i världen.

Utrustningen är tänkt att komplettera all den hjälp som olika länder sänder till drabbade platser och minska en del av de hinder som långa avstånd medför. Den kan ge tillgång till avancerad medicinsk hjälp även på de mest avlägsna platser. Personal på plats kan via tekniken få kontakt med medicinsk expertis både i sina egna hemländer och på andra platser i världen. Genom att använda den telemedicinska utrustningen kan man också minska antalet personer som skickas till katastrofplatser.

Utrustningen har bland annat testats på plats i Kiev, Ukraina och har stort stöd såväl politiskt som bland forskare och andra experter.

Länk: http://mhealthintelligence.com/news/nato-ready-to-deploy-telemedicine-platform

Samarbete med KBT Psykologerna och Eyra Fysio

Psykolog och psykiater via videolänk (videobesök)

Fr.o.m. 27 april 2017 har vi nöjet att tillsammans Eyra Fysio och KBT-Psykologerna kunna erbjuda personer som bor i Borås-trakten och vill ha hjälp att hantera ångest, stress, depression, tvångssyndrom eller liknande problematik psykiatriska och psykologiska tjänster via videolänk.

Tack vare möjligheten till distansbehandling får man tillgång till evidensbaserad vård som annars bara finns att tillgå på ett fåtal ställen i landet - och väntetiderna är korta!

Till en början kommer det att finnas tider att boka på torsdagar

För mer information och/eller tidsbokning, kontakta Daniel Wallsten på daniel.wallsten@kbtpsykologerna.com

Läs mer om hur distansbehandlingen fungerar på: https://psykonline.se/

 

Fler vill ha telemedicin

En undersökning som nyligen genomförts av Accenture visade att 78 procent av patienterna vill ha bättre tillgång till såväl telemedicin som e-hälsa och att deras vårdkontakter ska erbjuda dessa tjänster.

I undersökningen som det berättas om i ett nyhetsbrev från Patient Engagement HIT 9 februari 2017, har 78 procent av de 1 500 vuxna tillfrågade svarat att de är intresserade av att ha tillgång till telemedicinska lösningar i sjukvården och 77 procent svarade att de gärna skulle använda digitala tekniker för att hålla koll på hälsoindikatorer såsom blodtryck och glukosnivåer. Av de tillfrågade sa 70 procent att de skulle använda telemedicin i ickeakuta ärenden som ont i halsen eller eksem. Trots det stora intresset visade dock undersökningen att endast 21 procent av patienterna hade blivit erbjudna telemedicin. Undersökningen visar också på den stora ekonomiska vinsten av att använda telemedicin och när det gäller USA pratar man om besparingssummor på upp till 7 miljarder kronor årligen.

En annan studie genomförd av American Well visar att en av fem patienter kan tänka sig att byta vårdgivare för att få tillgång till telemedicintjänster. Detta är en kraftig ökning från senaste undersökningen som utfördes 2015. De som är mest benägna att byta är personer i 35- till 44-årsåldern med barn. Även 60 procent av personerna med kroniska sjukdomar ville ha större tillgång till telemedicin för att lättare få kontakt med vården.

 

Ontario satsar mer pengar på telepsykiatri till unga

I Ontario, Kanada får barn och ungdomar större möjligheter att få kontakt med psykiatrin på ett lättare sätt genom att man utökar tillgången till telefon- och videotjänster.

I en artikel som publicerades på provinsen Ontarios officiella hemsida den 25 januari 2017, berättas det om att myndigheten skjuter till ytterligare pengar till det internetverktyg som ”Kids Help Phone” erbjuder barn och ungdomar genom en app som kan användas på smartphones, surfplattor och datorer.

Ontario har också förstärkt sina telepsykiatritjänster med utökade resurser så att det är lättare att få tillgång till videokonsultationer (videobesök). När satsningen är i full gång kommer kapaciteten att vara upp till 4 000 konsultationer per år.

 

 

Deprimerade militärer fick lika bra hjälp av videosamtal som av personliga samtal

Amerikanska forskare har undersökt hur bra telemedicin fungerar som hjälp för deprimerade militärer i förhållande till traditionell behandling. Studien visade ingen skillnad mellan resultaten i de båda grupperna.

Undersökningen är utförd vid National Center for Telehealth and Technology i samarbete med Joint Base Lewis-McChord, Washington och Veterans Affairs Portland Health Care System, Portland, Oregon. För studien rekryterades 120 amerikanska militärer och veteraner som lottades till två grupper där båda fick åtta behandlingstillfällen mot depression – den ena via videosamtal och den andra i traditionella möten ansikte mot ansikte. Uppföljningar gjordes av alla patienter vid ett par tillfällen under behandlingstiden.

Båda grupperna blev avsevärt bättre både när det gällde känslan av hopplöshet och depressiva symptom. Likaså blev resultaten likvärdigt goda när det gällde hur nöjda patienterna var med den behandling de fått.

Ref: David D. Luxton; Larry D. Pruitt, Amy Wagner, Derek J. Smolenski, Michael A. Jenkins-Guarnieri and Gregory Gahm. Home-Based Telebehavioral Health for U.S. Military Personnel and Veterans With Depression: A Randomized Controlled Trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology. Online First Publication, September 5, 2016.

Videosamtal lika verksamma på depressioner som verkliga möten

Forskare vid University of Sao Paolo i Brasilien har studerat hur väl videosamtalsvård av deprimerade patienter fungerar i förhållande till traditionell öppenvårdsbehandling. Resultaten är mycket positiva och forskarna drog slutsatsen att videosamtal kan vara en lämplig behandlingsform och lika välfungerande som personliga möten för deprimerade patienter.

Totalt delades 107 patienter upp i två jämnstora grupper med hänsyn tagen till var de bodde. Den ena gruppen fick personliga samtal på sjukhuset en gång i månaden och den andra gruppen hade videosamtal hemifrån med en psykiatriker med samma intervall. Båda grupperna hade också personliga uppföljningsmöten ett par gånger under undersökningstiden.

I studien undersöktes till exempel hur depressionens svårighetsgrad förändrades, patienternas nöjdhet med behandlingen, hur den terapeutiska relationen fungerade och hur många som stannade kvar i behandlingen under hela undersökningstiden. Resultaten visade att båda grupperna fick en avsevärd förbättring av depressionen under de tolv månader som studien pågick. I videosamtalsgruppen var det dock en lägre andel som återföll till en svårare form av depression. I övrigt var resultaten likvärdiga i de båda grupperna förutom när det gällde hur många som hade fallit ur undersökningen efter sex månader. Då var resultaten mycket högre för dem som hade personliga möten.

Ref: Ines Hungerbuehler, Leandro Valiengo, Alexandre A Loch, Wulf Rössler, Wagner and F Gattaz. Home-Based Psychiatric Outpatient Care Through Videoconferencing for Depression: A Randomized Controlled Follow-Up Trial. JMIR Mental Health 2016, volume 3.

 

Telepsykiatrisk jourverksamhet stödjer sjukhus i USA

Genom ett nytt samarbete med InSight Telepsychiatry erbjuder Billings Clinic, det största sjukhuset i Montana, USA, telepsykiatrisk hjälp till sina akut- och slutenvårdspatienter för att försäkra sig om att de har tillgång till rätt vård dygnet runt. Tanken är att det ska korta väntetiderna och ge snabbare hjälp. Detta framgår av en artikel på internetsidan PRWeb den 19 januari 2017.

Samarbetet gör att sjukhuspersonalen får tillgång till psykiatriker som kan göra psykiatriska utvärderingar, uppföljningar och medicinska konsultationer genom videosamtal på distans, mellan klockan 22 och 08 alla dagar i veckan. På mindre än en timme kan personalen länka samman patienten med en psykiatriker.

Montana har den högsta självmordsstatistiken i USA med mer än 23 självmord per 100 000 invånare, nära dubbelt så många som landets genomsnitt. Enligt bedömningarna har 75 procent av delstatens invånare otillräcklig tillgång till psykiatri och förhoppningarna är att införandet av telepsykiatri ska förbättra siffrorna.